Zasady płatności

Zasady płatności

1. Postanowienia ogólne.


1.1 Niniejsze warunki sprzedaży i zakup towarów (zwane dalej „Warunkami”) są wiążącym dokumentem prawnym dla stron, który określa prawa, obowiązki i obowiązki kupującego i sprzedawcy, gdy kupujący Kupuje towary z e-Shop.
1.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub uzupełnienia zasad w dowolnym momencie, biorąc pod uwagę wymogi ustawowe. Kupujący zostanie poinformowany na stronie internetowej E-Shop. Gdy kupujący robi zakupy w E-Shop, obowiązują zasady obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.
1.3 Poniższe są uprawnione do dokonywania zakupów w e-Shop:
1.3.1. sprawny natural Osoby, tj. Osoby, które osiągnęły wiek większości i których zdolność prawna nie została ograniczona przez postanowienie sądowe;
1.3.2. Nieletni w wieku od 14 do 18 lat, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że są samowystarczalni pod względem dochodów;
1.3.3. legalne osoby;
1.3.4. Upoważnieni przedstawiciele wszystkich powyższych.
1.4 Przyjmując zasady, sprzedawca uzasadnia również, że zgodnie z klauzulą ​​1.3 zasad kupujący jest uprawniony do zakupu towarów w E-Shop.
1.5 Umowa między nabywcą a sprzedawcą zostanie uznana za zakończenie od momentu, gdy kupujący utworzy koszyk w e-Shop, wskazał adres dostawy, wybrał metodę płatności i przeczytać zasady sprzedawcy i kliknie się Przycisk „Potwierdź zamówienie” (patrz klauzula 5 „Zamówienie, ceny, procedury płatności, warunki”).


2. Ochrona danych osobowych.


2.1 Kupujący może:
2.1.1. rejestrując się w tym e -Shop - wprowadzając dane wymagane w rejestracji;
2.1.2. Bez rejestracji w tym e-Shop.
2.2. Po zamawianiu towarów w sposób przewidziany w klauzuli 2.1 zasad, kupujący określa dane osobowe kupującego niezbędne do właściwego wykonania zamówienia w odpowiednich polach informacyjnych podanych przez sprzedawcę, takich jak: Nazwa, nazwisko, Adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail.
2.3 Przyjmując niniejsze warunki, kupujący zgadza się na przetwarzanie danych osobowych kupującego określonego w klauzuli 2.2 w celu sprzedaży towarów i usług w E-Shop, analizie biznesowej sprzedawcy i marketingu bezpośredniego.
2.4 Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupującego w celu sprzedaży towarów i usług w e-sklepie sprzedawcy, kupujący wyraża również zgodę na wysyłanie wiadomości informacyjnych na adres e-mail i numer telefonu podany przez Kupujący w celu spełnienia zamówienia.
2.5 Kupujący zobowiązuje się do ochrony, a nie ujawnianie danych logowania każdemu podczas rejestracji w e-Shop i zamawianiu towarów.
3. Prawa i obowiązki kupującego.


3.1 Kupujący ma prawo do zakupu towarów w E-Shop zgodnie z procedurami określonymi w niniejszych Warunkach i w innych sekcjach informacyjnych niniejszego Shopa.
3.2 Kupujący ma prawo wycofać się z umowy sprzedaży i zakupu towarów z e-Shop, powiadamiając sprzedawcę na piśmie (e-mailem, wskazując, że produkt ma zostać zwrócony i numer zamówienia) nie później niż wewnątrz 14 (czternaście) dni roboczych od daty dostawy pozycji, z wyjątkiem przypadków, w których umowa nie może zostać wycofana z umowy zgodnie z prawem Republiki Litwy (na przykład w przypadku umowy o sprzedaży produktów higienicznych, takich jak pościel; patrz informacje na stronie internetowej centrum konsumenckiego pod adresem http://www.vartotoJucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Specyfika zwrotu i wymiany towarów spoza żywności” , punkt 18).
3.3 Prawo przewidziane w klauzuli 3.2 przepisów może być wykonywane przez kupującego tylko wtedy, gdy towary nie zostały uszkodzone lub zasadniczo zmienione w wyglądzie i nie zostały użyte.
3.4 Kupujący zobowiązuje się zaakceptować zamówione towary i zapłacić za nie uzgodnioną cenę.
3.5 Jeżeli dane dostarczone przez kupującego w formularzu rejestracyjnym zmienią się, kupujący musi je natychmiast zaktualizować.
3.6 Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać szczegółów logowania do stron trzecich. Jeśli kupujący straci dane logowania, musi natychmiast poinformować sprzedawcę za pomocą kontaktu wskazanego w sekcji „kontakt”.
3.7 Korzystając z E-Shop, kupujący zgadza się na niniejsze warunki sprzedaży i zakupu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania, a nie naruszać przepisów Republiki Litwy.

4. Prawa i obowiązki sprzedawcy.


4.1 Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia kupującemu wszystkie warunki do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez E-Shop.
4.2 Jeżeli kupujący próbuje podważyć stabilność i bezpieczeństwo e-Shop sprzedawcy lub narusza jego zobowiązania, sprzedawca będzie miał prawo ograniczyć lub zawiesić dostęp kupującego do e-Shop lub, w wyjątkowych przypadkach, do anulowania anulowania rejestracja kupującego, natychmiast i bez powiadomienia.
4.3 Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa kupującego do prywatności w odniesieniu do danych osobowych należących do kupującego, jak wskazano w formularzu rejestracyjnym E-Shop.
4.4 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych przez kupującego na adres wskazany przez kupującego.


5. Zamawianie towarów, cen, procedury płatności, warunki.


5.1 Kupujący może dokonywać zakupów w E-Shop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5.2 Umowa rozpoczyna się od momentu, gdy kupujący kliknie przycisk „Potwierdź zamówienie” i po otrzymaniu zamówienia sprzedawca potwierdza zamówienie, wysyłając wiadomość e -mail z potwierdzeniem na adres e -mail wskazany przez kupującego.
5.3 Ceny towarów w E-Shop i na zamówieniu będą cytowane w euro, w tym VAT.
5.4 Kupujący zapłaci za towary na jeden z następujących sposobów:
5.4.1. Płatność przez bankowość elektroniczną, która jest przedpłatą za pośrednictwem systemu bankowości elektrycznej używanej przez kupującego. Aby skorzystać z tej formy płatności, kupujący musiał podpisać umowę z bankowością elektroniczną z jednym z obsługiwanych banków. Kupujący przenosi pieniądze na rachunek bieżący E-Shop. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku polega na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się w systemie bankowości banku.
5.4.2. Płatność według przelewu bankowego - jest to przedpłatę, w której kupujący, po wydrukowaniu zamówienia i przejściu do najbliższego oddziału banku, przenosi pieniądze na konto bankowe E -Shop.
5.5 Kupujący zobowiązuje się natychmiast zapłacić za towar. Tylko po otrzymaniu płatności za towary uformuje paczka towarów i rozpoczyna się okres dostawy.

6. Dostawa towarów.


6.1 Kupujący zobowiązuje się do określenia dokładnego miejsca dostawy towarów, wybierając usługę dostawy w momencie zamawiania.
6.2 Kupujący zobowiązuje się do przyjęcia dostawy samego towaru. W przypadku, gdy nabywca nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć towaru, a towary są dostarczane na wskazany adres, kupujący nie będzie uprawniony do złożenia wniosku wobec sprzedawcy w odniesieniu do dostarczania towarów niewłaściwej podmiotu .
6.3 Towary są dostarczane przez sprzedawcę lub upoważnionego przedstawiciela sprzedawcy (kuriera).
6.4 Sprzedawca dostarcza towary do kupującego zgodnie z warunkami określonymi w opisach towaru. Te terminy są tymczasowe i nie mają zastosowania w przypadkach, w których magazyn sprzedawcy nie ma wymaganych towarów, a kupujący jest informowany o niedoborze zamówień. Kupujący zgadza się również, że w wyjątkowych przypadkach dostarczanie towarów może być opóźnione z powodu nieprzewidzianych okoliczności poza kontrolą sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca zobowiązuje się natychmiast skontaktować się z kupującym, aby uzgodnić warunki dostawy.
6.5 We wszystkich przypadkach sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie limitów czasowych za dostawę towarów, jeżeli towary nie są dostarczane do kupującego lub nie są dostarczane na czas z powodu winy kupujące kontrola.
6.6 Kupujący we wszystkich przypadkach natychmiast poinformuje sprzedawcę, jeżeli przesyłka zostanie dostarczona w uszkodzonym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeżeli przesyłka zawiera towary nieopisane lub niewłaściwą ilość towarów lub jeżeli przesyłka jest niekompletna.
6.7 We wszystkich przypadkach, w których kupujący zauważa uszkodzenie opakowania w momencie dostawy, kupujący złoży notatkę lub osobny raport z takich szkód w notatce dostawy dostarczonej przez kuriera. Kupujący musi to zrobić w obecności kuriera. Nieprzestrzeganie tego zwolni sprzedającego z odpowiedzialności na Kupującego w odniesieniu do jakiegokolwiek uszkodzenia towarów w odniesieniu do uszkodzenia opakowania, które nie odnotowano przez kupującego w nocie dostawy kurierskiej.

7. Jakość towarów, gwarancje.


7.1 Dane szczegóły każdego przedmiotu sprzedawanego w E-Shop są określone ogólnie w opisie elementu dołączonego do każdego elementu.
7.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za fakt, że kolor, kształt lub inne parametry towarów w E-Shop mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towarów ze względu na charakterystykę wyświetlacza używanego przez Kupujący.
7.3 Sprzedawca udziela gwarancji jakości dla niektórych rodzajów towarów przez określony czas, którego określony termin i inne warunki są określone w opisach takich towarów.
7.4 Jeżeli sprzedawca nie zapewni gwarancji jakości dla niektórych rodzajów towarów, obowiązuje gwarancja przewidziana przez odpowiednie przepisy.

8. Zwroty i wymiany.


8.1. Wady sprzedanych towarów zostaną wyeliminowane, towary wadliwe zostaną zastąpione i zwrócone zgodnie z zasadami zwrotu i wymiany towarów, zatwierdzonych przez Zakon Ministra Gospodarki Republiki Litwy 29 czerwca 2001 Nie. Patrz informacje na stronie internetowej Centrum Konsumenckiego pod adresem http://www.vartotoJucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Specjalne informacje na temat zwrotu i wymiany towarów nieżywotnie”, punkt 18). We wszystkich przypadkach pieniądze na zwrócone towary są wypłacane tylko na rachunek bankowy płatnika.
8.2 Jeżeli kupujący chce zwrócić produkt (produkt) zgodnie z klauzulą ​​8.1 przepisów, kupujący może to zrobić w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty dostawy towarów do kupującego, informując sprzedawcę przez Środki komunikacji określone w sekcji kontaktowej, wskazujące nazwę zwróconych towarów, numer zamówienia i przyczyny zwrotu.
8.3 Kupujący musi przestrzegać następujących warunków przy zwracaniu towaru:
8.3.1. Zwrócone towary muszą znajdować się w pierwotnym opakowaniu w dobrym stanie;
8.3.2. Towary muszą być nieuszkodzone przez kupującego;
8.3.3. Towary muszą być niewykorzystane i w dobrym stanie (etykiety nienaruszone, nienaruszone folia ochronne itp.) (Ten punkt nie ma zastosowania w przypadku zwrotów towarów niskiej jakości);
8.3.4. Zwracane towary muszą być w tym samym stanie, co, gdy kupujący je otrzymał;
8.3.5. Podczas zwracania towaru kupujący musi przedstawić dokument zakupu.
8.4 Sprzedawca ma prawo nie akceptować zwrotu towaru kupującego, jeżeli kupujący nie przestrzega procedury zwrotu towarów określonych w art. 8.3.
8.5 W przypadku zwrotu niewłaściwych towarów i/lub wadliwych towarów sprzedawca zobowiązuje się do odzyskania takich towarów i zastąpienia ich podobnymi odpowiednimi towarami.
8.6 W przypadku, gdy sprzedawca nie ma odpowiednich towarów dostępnych do wymiany, kupujący otrzyma zwrot zapłaconej kwoty, z wyłączeniem opłaty za dostawę.

9. Obowiązki kupującego i sprzedawcy.


9.1 Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za dokładność danych osobowych dostarczonych przez kupującego. Jeżeli kupujący nie dostarczy dokładnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich konsekwencje i będzie uprawniony do roszczenia bezpośrednich odszkodowania od kupującego.
9.2 Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania przeprowadzone za pomocą tego e-Shop.
9.3 Po zarejestrowaniu kupujący ponosi odpowiedzialność za transmisję danych logowania do stron trzecich. Jeżeli strona trzecia korzysta z usług świadczonych przez E-Shop, logując się do E-Shop za pomocą danych logowania kupującego, sprzedawca uważa tę osobę za kupującego.
9.4 Sprzedawca będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, w których strata jest spowodowana brakiem odczytania niniejszych warunków, pomimo zaleceń sprzedawcy i obowiązków kupującego, mimo że kupujący miał możliwość tego.
9.5 Jeżeli E-Shop sprzedawcy zawiera linki do e-stron E inne firmy, instytucje, organizacje lub osoby, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w nich lub działania i nie utrzymuje, kontroluje ani nie reprezentuje takich firm i osoby.
9.6 W przypadku uszkodzeń strona, którą winna winy odszkodzi drugą stronę w stosunku do bezpośrednich szkód.

10. Marketing i informacje.


10.1 Sprzedawca może, według własnego uznania, inicjować różne promocje w E-Shop.
10.2 Sprzedawca ma prawo jednostronnie, bez uprzedniego powiadomienia, zmodyfikować warunki promocji, a także do ich anulowania. Wszelkie modyfikacje lub anulowanie warunków promocji będą skuteczne tylko prospektywnie, tj. Od momentu ich wykonania.
10.3 Sprzedawca wysyła wszystkie powiadomienia do środków komunikacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym kupującego.
10.4 Kupujący wysyła wszystkie powiadomienia i pytania do numerów telefonów i adresów e-mail wskazanych w sekcji „kontakt” e-Shop sprzedawcy.
10.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kupujący nie otrzyma informacji lub wiadomości potwierdzających wysyłane z powodu zakłóceń w sieciach internetowych, dostawcy usług e-mail.

11. Postanowienia końcowe.


11.1 Niniejsze warunki sprzedaży i zakup towarów są wykonywane zgodnie z prawem i przepisami Republiki Litwy.
11.2 Wszystkie nieporozumienia wynikające z wykonania niniejszych Warunków i Warunków zostaną rozstrzygane na podstawie negocjacji. W przypadku braku umowy spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litwy.